Trang nhất
  Ý kiến bạn đọc
Vanban
Gop y du thao
Thăm dò ý kiến
  Trang Web này:
      Rất đẹp
      Khá đẹp
      Bình thường
      Không đẹp
Bình chọn |Kết quả
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán
Quảng cáo
Lượt truy cập
9949594
Đề cương Báo cáo tình hình sản xuất cây ăn quả:: Danh sách phân bón đã công bố hợp quy tổng hợp đến ngày 17.8.2016:: Danh sách các Phòng thử nghiệm và Tổ chức chứng nhận còn hiệu lực::
  Quy chế làm việc

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
 
CỤC TRỒNG TRỌT

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2006

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC TRỒNG TRỌT

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      ngày     tháng     năm 2006

của Cục trưởng Trồng trọt)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của cán bộ, công chức thuộc Cục Trồng trọt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, công chức dự bị, lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ công chức) của Cục Trồng trọt; các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có quan hệ làm việc với Cục Trồng trọt.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1- Cục trồng trọt thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về trồng trọt theo Quyết định số 70/2005/QĐ- BNN ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2 - Thực hiện tốt các Quy chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đáp ứng các chương trình làm việc của Bộ trưởng, Thứ trưởng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục. Bảo đảm công tác quản lý nhà nước về trồng trọt một cách chặt chẽ, sâu sát, nhạy bén, hiệu quả, đổi mới.

3 - Cục làm việc theo chế độ thủ trưởng, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa cá nhân và tập thể, giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP.

Điều 4. Bộ máy làm việc

Cục gồm 6 phòng, Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực tại Bình Định:

1 - Phòng Hành chính ,Tổng hợp.

2 - Phòng Kế hoạch, Tài chính.

3 - Phòng Pháp chế, Thanh tra.

4 - Phòng Cây lương thực, cây thực phẩm.

5 - Phòng Cây công nghiệp, cây ăn qủa.

6 - Phòng SD đất và phân bón;

7 - Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh;

8 - Bộ phận thường trực tại Bình Định.

9- Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới.

Biên chế của các phòng gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, cán bộ, công nhân viên

Chức năng, nhiệm vụ

1- Cục trưởng

a) Quản lý và điều hành hoạt động của Cục theo chế độ thủ trưởng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về các hoạt động của Cục.

b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định của Nghị định 71/1998/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan:

- Chủ trì thực hiện giao ban định kỳ, sơ kết công tác 6 tháng, tổng kết năm, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ cơ quan;

- Quản lý cán bộ, công chức về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức; sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách , xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực;

- Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo đúng quy định;

- Sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm và thực hiện công khai tài chính; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý người vi phạm;

- Phối hợp với công đoàn cơ quan Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm 1 lần vào cuối năm.

c) Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch, quy hoạch, tài chính, tổ chức, thanh tra pháp chế, hợp tác quốc tế và những vấn đề chiến lược.

d) Là chủ tài khoản của Cục.

e) Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch, tài chính, phòng Hành chính, Tổng hợp, phòng  Pháp chế - Thanh tra.

g) Phân công các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm và điều hành một số lĩnh vực công tác.

h) Có chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng và báo cáo kết quả công việc hàng tháng bằng văn bản cho Bộ trưởng; gửi thông báo cho Phó Cục trưởng, các phòng, Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực tại Bình Định. Khi đi công tác thời gian dài thì uỷ quyền cho Phó Cục trưởng trực Cục.

i) Chỉ đạo, theo dõi tình hình sản xuất vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Chuẩn bị báo cáo và dự giao ban vùng theo quy định.

k) Những văn bản do Cục trưởng ký và trình ký:

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như: luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư hướng dẫn, chỉ thị, quyết định của Bộ;

- Các văn bản về kế hoạch, chương trình trồng trọt hàng năm, 5 năm và dài hạn

- Các văn bản về tổ chức, cán bộ, thanh tra, tài chính, khen thưởng, kỷ luật;

- Các văn bản thừa uỷ quyền Bộ trưởng;

- Các văn bản thuộc thẩm quyền của Cục như: công văn hướng dẫn nghiệp vụ, quyết định, giấy chứng nhận..;

- Ký duyệt tất cả các nguồn kinh phí chuyển vào tài khoản mang tên Cục Trồng trọt.

2 - Phó Cục trưởng

a) Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng (cùng Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng) và trước pháp luật về công tác được phân công.

b) Trực tiếp giải quyết các công việc và các vấn đề phát sinh do Cục trưởng phân công.

c) Khi được Bộ trưởng, Thứ trưởng giao việc trực tiếp, sau khi thực hiện báo cáo lại nội dung và kết quả công việc cho Cục trưởng biết. Trước và sau khi đi họp, đi công tác (trong hoặc ngoài nước) phải báo cáo với Cục trưởng.

d) Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng và thông báo kết quả công tác hàng tháng cho Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp để tổng hợp thành văn bản trong kỳ giao ban tháng.

e) Khi được Cục trưởng uỷ nhiệm trực cơ quan, Phó Cục trưởng điều hành công việc thuộc phạm vi của Cục trưởng trong thời gian được uỷ nhiệm, sau đó báo cáo kết quả công việc cho Cục trưởng biết.

g) Ký và trình ký những văn bản thuộc thẩm quyền theo sự phân công của Cục trưởng.

h) Chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công.

i) Trường hợp cần thiết, khi lãnh đạo phòng đi vắng thì Phó Cục trưởng chỉ định, phân công cán bộ trong Cục thực thi công việc. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện và báo cáo với lãnh đạo phòng của mình biết.

k) Phó Cục trưởng ký sai  phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Cục trưởng, Bộ trưởng.

3 - Trưởng phòng

a) Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và Phó Cục trưởng về lĩnh vực công tác được giao ghi trong chức năng và nhiệm vụ của phòng; có nhiệm vụ quản lý cán bộ, công chức, tài sản, kinh phí được giao. Phân công công việc cho từng công chức. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của phòng và của Cục.

b) Hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm Trưởng phòng phải báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của phòng theo quy định, đồng thời báo cáo đột xuất khi được giao cho Cục trưởng, Phó Cục trưởng, phòng Hành chính, tổng hợp để tổng hợp, báo cáo.

c) Khi đi công tác (trong, ngoài nước) phải báo cáo Cục trưởng  Phó Cục trưởng phụ trách đồng thời uỷ nhiệm cho một Phó trưởng phòng phụ trách phòng. Sau thời gian đi công tác phải báo cáo kết quả cho Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách.

d) Chịu trách nhiệm về thể loại văn bản của Cục theo Quyết định số 58/2003/QĐ-BNN ngày 5/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin và văn bản; soạn thảo, góp ý kiến, thẩm tra, thẩm định, trình ký, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản của Bộ Nông nghiêp và PTNT. Các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Cục trước khi trình Cục trưởng (Phó Cục trưởng phụ trách) ký cần có sự tham gia của phòng Pháp chế, Thanh tra. Trưởng phòng chuyên môn đồng chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trước Cục trưởng và trước pháp luật do chuyên viên của phòng soạn thảo, ký trình Cục trưởng (Phó Cục trưởng) ký ban hành theo thẩm quyền.

Khi Cục trưởng, Phó Cục trưởng đi vắng, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp xử lý công việc và báo cáo lại Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được phân công trực.

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp được ký thừa uỷ quyền Cục trưởng các văn bản sau:

- Sao y bản chính, trích sao, sao lục các văn bản do Cục ban hành;

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký vào Danh mục giống cây trồng và phân bón;

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng và phân bón;

- Giấy đi đường;

- Hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức;

- Một số văn bản thông thường khác.

4 - Phó trưởng phòng

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng ( liên đới cùng Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng) và trước pháp luật về công tác được phân công.

b) Trực tiếp giải quyết các công việc và các vấn đề phát sinh do Trưởng phòng phân công.

c) Khi được Cục trưởng, Phó Cục trưởng giao việc trực tiếp, sau khi thực hiện báo cáo lại nội dung và kết quả công việc cho Trưởng phòng biết.

d) Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng và thông báo kết quả công việc hàng tháng cho Trưởng phòng.

e) Khi được Trưởng phòng uỷ nhiệm trực phòng, Phòng trưởng phòng điều hành công việc của phòng, sau đó báo cáo kết quả công việc cho Trưởng phòng biết.

5 - Cán bộ, công chức.

a) Tất cả cán bộ, công chức của Cục phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức. Chấp hành sự phân công công tác của lãnh đạo Cục và Trưởng (phó) phòng, sau khi hoàn thành công tác được giao, phải báo cáo kết quả với Trưởng phòng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách.

b) Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế làm việc và những quy định khác của cơ quan. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng.

c) Căn cứ chương trình công tác của Cục, phòng, mức khoán chi hành chính, mỗi công chức xây dựng chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ báo cáo kết quả công tác của mình và tình hình kết quả công tác được giao định kỳ 6 tháng và 1 năm bằng văn bản cho Trưởng phòng. Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; luôn luôn cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, cặp nhật thông tin. Chương trình công tác cá nhân phải thực hiện theo nguyên tắc đáp ứng yêu cầu điều hành của cấp trên theo thứ tự Bộ trưởng, Thứ trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng.

d) Công chức được giao soạn thảo văn bản phải thông qua Trưởng phòng trước khi trình lãnh đạo Cục ký ban hành.

e) Khi đi công tác phải báo cáo chương trình, nội dung công việc sẽ làm và khi  kết thúc phải báo cáo kết quả với Trưởng phòng. Khi đi nước ngoài về phải báo cáo kết quả theo qui định.

g) Phối hợp chặt chẽ trên tinh thần hợp tác với các cán bộ, công chức trong và ngoài Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

h) Cán bộ, công chức phải thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP:

Những vấn đề cán bộ, công chức phải được biết, tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra: chủ trương, giải pháp để thực hiện nghị quyết, chính sách, pháp luật có liên quan; kế hoạch công tác của Cục; các biện pháp cải tiến tổ chức, lề lối làm việc, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà; kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; nội quy, quy chế; phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

i) Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên; thẳng thắn tự phê bình và phê bình, có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan.

Cán bộ, công chức bộ phận thường trực tại TP Hồ Chí Minh và bộ phận thường trực tại Bình Định chịu sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Cục trưởng, Phó Cục trưởng và Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục theo lĩnh vực được phân công.

k) Công chức khi nghỉ 1 ngày phải được sự đồng ý của Trưởng phòng, 2 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Cục trưởng, Phó Cục trưởng.

Điều 6: Biên chế

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Cục, nhu cầu biên chế của Cục khoảng 45  người trong đó:

Lãnh đạo Cục gồm có: Cục trưởng và các phó Cục trưởng phụ trách Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; các lĩnh vực cây hàng năm ; cây lâu năm.

Biên chế của các phòng như sau:

1 - Phòng Hành chính, Tổng hợp gồm có:

1. Trưởng phòng, phụ trách chung:

- Phụ trách công tác tổ chức, hành chính.

- Thay mặt Cục trưởng xử lý công văn hàng ngày và công việc đột xuất khi Cục trưởng, Phó Cục trưởng đi vắng.

2. Phó trưởng phòng phụ trách quản trị

3. Các chuyên viên:

- Phụ trách công tác hành chính, tổng hợp.

- Phụ trách công tác quản trị.

- Phụ trách "1 cửa"

4. Các nhân viên:

- Văn thư, lưu trữ, bảo mật.

- Quản lý con dấu.

- Theo dõi văn bản đi, đến.

- Làm công tác tạp vụ.

5. Các lái xe: 

- Lái xe ôtô Land Cruise 31A 4010

- Lái xe ôtô 80

- Lái xe ô tô Toyota 31A – 6906

- Sửa chữa nhỏ trong cơ quan

2 - Phòng Kế hoạch:

1. Trưởng phòng:

-  Phụ trách chung. phụ trách kế hoạch,

- Chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch, các chương trình, dự án về trồng trọt và tổ chức chỉ đạo triển khai.

2. Phó trưởng phòng phụ trách tài chính

3. Các chuyên viên:

- Phụ trách HTQT, thông tin tuyên truyền, phối hợp với các đoàn thể, theo dõi Chương trình giống cây trồng. , thư ký Ban biên tập Bản tin của Cục.

- Phụ trách quy hoạch, chương trình, dự án, tổng hợp, trả lời cử tri và tổng hợp chiến lược, quy hoạch, chính sách trồng trọt. Cân đối kế hoạch, quy hoạch. Tổng hợp và viết báo cáo của phòng

   - Phụ trách kế toán .

 - Phụ trách trang Web, xúc tiến thương mại

3 - Phòng Pháp chế, thanh tra:

1. Trưởng phòng:

- Phụ trách chung.

- Phụ trách pháp chế.

2. Phó trưởng phòng phụ trách thanh tra:

3.Các chuyên viên:

- Phụ trách thanh tra giống. phân bón.

4 - Phòng Cây lương thực, cây thực phẩm:

1. Trưởng phòng:

- Phụ trách chung.

- Phụ trách về kế hoạch, quy hoạch, hợp tác quốc tế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cây lương thực, cây thực phẩm ; chương trình giống và các dự án về cây lương thực, cây thực phẩm; thanh tra, kiểm tra về cây lương thực, cây thực phẩm.

2. Phó trưởng phòng phụ trách cây lương thực

3. Các chuyên viên:

 - Phụ trách lúa.

- Phụ trách cây mầu, cây thực phẩm, hoa cây cảnh

5 - Phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả:

1. Trưởng phòng:

- Phụ trách chung và cây công  nghiệp.

- Phụ trách về kế hoạch, quy hoạch, hợp tác quốc tế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cây công nghiệp, cây ăn quả; chương trình giống và các dự án về cây công nghiệp, cây ăn quả ; thanh tra, kiểm tra về cây công nghiệp.

2. Phó trưởng phòng phụ trách Cây ăn quả

3. Các chuyên viên: 

- PT cây ăn quả, Cây công nghiệp hàng năm, lâu năm

6 - Phòng Sử dụng đat, phân bón:

1.  Trưởng phòng:

- Phụ trách chung.

- Phụ trách về kế hoạch, quy hoạch, hợp tác quốc tế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phân bón, sử dụng đất; chương trình giống và các dự án về phân bón, sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra về phân bón, sử dụng đất.

2. Các chuyên viên:

- Quản lý chất lượng phân bón, và sử dụng đất

7- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới

1- Chuyên viên

- Bảo hộ giống cây lương thực.

2- chuyên viên

- Bảo hộ các giống cây trồng khác

8 - Bộ phận thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh:

1. Trưởng phòng phụ trách cây lương thực, cây thực phẩm,  phân bón:

2.Phó phòng phụ trách cây công nghiệp, cây ăn quả

3. Các nhân viên:

 - Kế toán, văn thư

- Lái xe.

9 - Bộ phận thường trực tại miền Trung:

1. Trưởng phòng phụ trách Cây lương thực, cây thực phẩm, phân bón:

2.Phó phòng phụ trách cây công nghiệp, cây ăn quả

3. Các nhân viên:

 - Kế toán, văn thư

- Lái xe.

10- Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng TW

Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo Trung tâm có Giàm đốc và các phó Giám đốc

2- Bộ máy gúp việc giám đốc

a- Phòng Hành chính, tổng hợp

b, Phòng Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng và khảo nghiệm phân bón.

c- Phòng Kiểm định giống cây trồng

3- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm:

a- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng  Từ Liêm

b- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng  Văn lâm

c- Trạm Dịch vụ ký thuật nông nghiệp Đại Mỗ

d- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Miền Trung và Tây Nguyên (Tại Quảng Ngãi)

đ- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Nam Bộ ( tại TP HCM)

 

Chương 2

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

A. Chế độ làm việc

Điều 7. Nguyên tắc làm việc

- Cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, là người tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

- Khi Cục trưởng đi công tác vắng thì uỷ quyền cho một Phó Cục trưởng chỉ đạo mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Các Phó Cục trưởng là người giúp việc Cục trưởng, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan.

- Cục trưởng uỷ quyền ký văn bản cho Phó Cục trưởng và trưởng phòng HCTH về một số lĩnh vực công tác.

Điều 8. Phân công công việc giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

(Ngoài những quy định ở khoản 1 và khoản 2 Điều 5)

- Cục trưởng giải quyết công việc cấp bách thuộc lĩnh vực của Phó Cục trưởng khi Phó Cục trưởng đi vắng; sau đó thông báo kết quả giải quyết cho Phó Cục trưởng đó biết.

- Những vấn đề đã có Nghị quyết của Lãnh đạo Cục hoặc có ý kiến của Cục trưởng mà Phó Cục trưởng phụ trách ký hoặc thực hiện, sau đó phát hiện sai thì Cục trưởng chịu trách nhiệm.

- Những vấn đề mà Cục trưởng và Phó Cục trưởng phụ trách có ý kiến khác nhau, Phó Cục trưởng ký hoặc thực hiện theo yêu cầu của Cục trưởng thì Cục trưởng chịu trách nhiệm.

- Phó Cục trưởng phụ trách Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung xây dựng nội quy của Bộ phận thường trực trên cơ sở  Quy chế của Cục, trình Cục trưởng duyệt.

- Trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan mô hình trình diễn... thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi do Cục chủ trì trên phạm vi cả nước hoặc khu vực, phải chuẩn bị tốt nội dung, bảo đảm tính thiết thực và được sự thống nhất của Cục trưởng.

- Các Phó Cục trưởng trực tiếp giải quyết các công việc do mình phụ trách nhằm giúp Cục trưởng.

- Các quyết định của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng phải được cán bộ, nhân viên của cơ quan chấp hành nghiệm chỉnh.

- Khi cấp phó đi họp thay cấp trưởng, lĩnh hội ý kiến và báo cáo lại cho cấp trưởng

Điều 9. Trách nhiệm của phụ trách các bộ phận (phòng, Trung tâm, bộ phận, tổ công tác...)

- Trưởng phòng, Giám đốc TT chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác của đơn vị mình.

- Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc TT chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc.

- Tổ công tác chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về công việc được phân công.

Điều 10. Lập chương trình công tác

Cục Trồng trọt có kế hoạch công tác theo niên độ kế hoạch năm, 6 tháng và quý. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng có lịch làm việc tuần.

Trình tự lập kế hoạch năm như sau:

- Tuần đầu tháng 10, Trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Trồng trọt báo cáo những vấn đề cần đưa vào kế hoạch công tác năm tiếp của Cục Trồng trọt.

- Tuần cuối tháng 10, phòng Kế hoạch, tài chính dự thảo kế hoạch công tác năm sau của Cục  và gửi Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, các phòng, đơn vị trực thuộc Cục  để lấy ý kiến. Chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo, những người được hỏi ý kiến phải xem xét và gửi ý kiến tham gia tới Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính, Trưởng phòng kế hoạch, tài chính tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và trình cuộc họp gần nhất của lãnh đạo Cục vào đầu tháng 11 để xem xét quyết định.

- Trường hợp đột xuất cần thay đổi kế hoạch công tác thì phải được Cục trưởng quyết định.

Kế hoạch công tác 6 tháng, quý của Cục Trồng trọt do Trưởng phòng Kế hoạch dự thảo trình ở cuộc họp lãnh đạo Cục vào tháng cuối của nửa năm và quý trước.

Lịch làm việc tuần của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng được thống nhất trong giao ban tuần và thông báo trên mạng máy tính của cơ quan. Trường hợp có thay đổi về lịch làm việc của các Phó Cục trưởng thì Phó Cục trưởng phải thống nhất với Cục trưởng.

Điều 11. Chế độ hội họp

- Đầu giờ sáng thứ 2 hàng tuần Cục trưởng, Phó Cục trưởng hội ý công việc trong tuần. Cục trưởng thông báo những thông tin, chủ trương của lãnh đạo Bộ và của Cục đến các Phó Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng thông báo lại cho Cục trưởng những chủ trương của lãnh đạo Bộ và kết quả công việc trong lĩnh vực được phân công. Trưởng phòng HCTH báo cáo, đánh giá những nội dung công tác chủ yếu tuần trước và triển khai kế hoạch tuần sau.

- Hàng tháng, giao ban công tác Cục vào tuần đầu của tháng.

Thành phần giao ban là lãnh đạo Cục, Trưởng phòng, Giàm đốc Trung tâm Nội dung chủ yếu của giao ban là các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm báo cáo tóm tắt kết quả công việc đã làm được trong tháng và kế hoạch tháng sau. Trưởng phòng HCTH đánh giá kết quả công tác tháng trước, kế hoạch công tác tháng sau.

Cán bộ, công chức (cả công chức lãnh đạo) dành ưu tiên dự các cuộc họp ở cấp cao hơn (trong cùng một thời gian), phải đi họp đúng thành phần và đúng giờ.

- Hội nghị do Cục chủ trì: tuỳ theo nội dung, phòng chức năng cử người theo dõi trong thời gian hội nghị.

- Cục họp toàn thể cơ quan mỗi năm 2 lần: 6 tháng, cả năm (không kể đột xuất).

 

- Họp phòng, Trung tâm: Mỗi tháng họp 1 lần vào tuần đầu hàng tháng. Các tổ chức Đảng( Chi bộ, Tổ đảng), công đoàn, đoàn thể sinh hoạt với nội dung phù hợp theo quy định.

Điều 12. Chế độ giải quyết công việc của Cục trưởng

Cục trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng, Thứ trưởng về mọi hoạt động của Cục; trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trong Cục. Định kỳ 6 tháng một lần Trưởng phòng, Tổ trưởng tổ Đảng có trách nhiệm báo cáo Cục trưởng và Bí thư Chi bộ Cục về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức do mình phụ trách.

Điều 13. Ký ban hành văn bản và quản lý văn bản

Trình tự ban hành văn bản của Cục: văn bản trình ký phải có chữ ký tắt của Trưởng phòng vào trang cuối cùng, sau dấu chấm hết của bản ký ban hành, kể cả các biểu bảng( nếu có), nếu văn bản mang tính chất chung có liên quan đến nhiều phòng thì trước khi trình Cục trưởng (Phó Cục trưởng) ký phải có đủ chữ ký của các Trưởng phòng liên quan (trường hợp văn bản do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng tự soạn thảo thì Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp chịu trách nhiệm về thể thức và trình ký), sau đó chuyển cho văn thư ghi số, ngày ban hành văn bản, đóng dấu, lưu 01 bản, vào sổ và gửi theo địa chỉ. Cán bộ văn thư chỉ đóng dấu khi văn bản trình bày đúng thể thức văn bản theo quy định của Bộ và người ký đúng quy định theo quy chế. Nếu đóng dấu sai quy định, cán bộ văn thư phải chịu trách nhiệm.

Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình ký phải có chữ ký của Trưởng phòng chuyên môn và Trưởng phòng Pháp chế, Thanh tra.

Các phòng, chuyên viên không được tự gửi công văn đi, không làm thay công việc của văn thư.

Các văn bản phát hành phải gửi Cục trưởng 1 bản để báo cáo bao gồm: văn bản chỉ đạo sản xuất, văn bản thuộc thẩm quyền Cục trưởng nhưng giao cho Cục phó ký.

Hàng tuần phòng Hành chính, Tổng hợp báo cáo tổng hợp các văn bản đến, văn bản đi cho Cục trưởng.

Văn thư thực hiện lưu trữ tài liệu đúng quy định của Nhà nước, của Bộ.

* Văn bản đánh máy:

- Các phòng tự đánh máy văn bản thuộc lĩnh vực được giao (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Cục trưởng).

- Nhân bản (photocopy) với số lượng trên 50 trang: Trưởng phòng  chuyên môn đề nghị, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp duyệt.

- Người sử dụng máy phải ghi vào sổ theo dõi: thời gian, tên tài liệu, số trang đánh máy, số trang in, tên người đưa tài liệu nếu trên 50 trang.

- Máy vi tính của phòng Hành chính Tổng hợp chỉ đảm nhận đánh máy những văn bản mang tính chất chung của Cục và các trường hợp đặc biệt đã có ý kiến của Cục trưởng.

- Xếp, đóng tài liệu: nếu số lượng ít, phòng Hành chính Tổng hợp đảm nhiệm; nếu số lượng nhiều (phục vụ hội nghị, tập huấn...) thì phòng chuyên môn và các phòng trong Cục đều có trách nhiệm tham gia.

* Văn bản  đến:

Các văn bản đến phải qua trình tự sau: cán bộ văn thư vào sổ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trình lãnh đạo Cục phụ trách theo lĩnh vực được phân công, văn thư ghi sổ, phát văn bản sau khi đã có ý kiến của lãnh đạo Cục.

Văn bản đến, văn thư phải trình ngay trong ngày; văn bản hoả tốc, Fax phải chuyển ngay đến tay người giải quyết. Nếu chuyển chậm, công chức văn thư phải chịu trách nhiệm.

Tất cả  văn bản đến thuộc trách nhiệm của Cục phải qua phòng HCTH xử lý.

* Văn bản đi:

Việc Fax văn bản phải được sự đồng ý của Cục trưởng (hoặc Phó Cục trưởng).

Điều 14. Tiếp khách và đi công tác

1.  Tiếp và làm việc với khách nước ngoài:

a) Cục trưởng, Phó Cục trưởng, các phòng phải thông báo kế hoạch làm việc hợp tác quốc tế của Cục với phòng HCTH và phòng Kế hoạch, tài chính. Trường hợp bất khả kháng mới tiếp riêng tại phòng làm việc.

b) Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị địa điểm và điều kiện tiếp đón, phòng chuyên môn tham gia chuẩn bị tài liệu và nội dung làm việc, phòng Kế hoạch, tài chính phối hợp với phòng chuyên môn lập kế hoặch làm việc, ghi sổ theo dõi nội dung làm việc và quản lý văn bản sau khi làm việc (trừ trường hợp các dự án thường xuyên của Cục).

c) Trước khi Phó Cục trưởng tiếp khách nước ngoài phải chuẩn bị nội dung, báo cáo Cục trưởng  và phải tuân theo các quy định của Nhà nước và của Bộ.

2. Đi công tác:

Căn cứ kinh phí được giao, Trưởng phòng bố trí hợp lý để cán bộ, công chức trong phòng đi công tác vừa bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, vừa tiết kiệm chi phí. Nếu đi công tác ngoài mức kinh phí được giao phải có ý kiến của Cục trưởng.

a) Đi công tác bằng phương tiện máy bay: thực hiện theo Thông tư 94/1998/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước, cụ thể: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, chuyên viên có mức lương từ 4,75 trở lên được thanh toán tiền vé máy bay.

Nếu do nhiệm vụ công tác đặc biệt, công chức có mức lương dưới quy định trên đi công tác bằng máy bay phải được Cục trưởng duyệt.

b) Đi công tác bằng phương tiện ô tô: các phòng  phải có kế hoạch xin xe với phòng Hành chính Tổng hợp trước 2 - 3 ngày (trừ đột xuất). Giấy xin xe do Trưởng phòng đề nghị. Nếu xe đi thuê phải ký xác nhận cây số chính xác bằng số và bằng chữ cho lái xe trước khi rời xe.

Trưởng phòng xác nhận cán bộ đi công tác, xác nhận thời gian lưu trú để thực hiện chế độ công tác phí cho cán bộ.

        Cán bộ đi công tác miền Nam bằng bất cứ nguồn kinh phí nào phải báo cáo nội dung, thời gian, đơn vị làm việc và được Cục trưởng duyệt bằng văn bản.

Điều 15. Chế độ thông tin báo cáo

Phòng Hành chính, Tổng hợp có nhiệm vụ viết báo cáo hoạt động của Cục hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo quy định của Bộ; báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; báo cáo đột xuất do lãnh đạo Cục giao.

Thời gian các phòng gửi báo cáo để phòng Hành chính , Tổng hợp tập hợp quy định như sau:

- Báo cáo tháng                : trước ngày 17 hàng tháng.

- Báo cáo 6 tháng             : trước ngày 5/6.

- Báo cáo cả năm              : trước ngày 5/12.

Các báo cáo tổng kết  báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất liên quan... do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực phân công cho một hoặc nhiều phòng cùng chuẩn bị.

 

 

B. Quan hệ công tác

 

Điều 16. Quan hệ làm việc với lãnh đạo Bộ       

Cục trưởng báo cáo thường xuyên, kịp thời với lãnh đạo Bộ tình hình chỉ đạo, kết quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện công việc được giao, những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Chính phủ và của Bộ.

Đối với những công việc đột xuất, cấp bách phải xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng thì Cục trưởng trực tiếp báo cáo hoặc uỷ quyền cho phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực báo cáo; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, Phó Cục trưởng phải báo cáo lại với Cục trưởng.

Điều 17. Quan hệ làm việc với cấp trên

Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các Quyết định của cơ quan cấp trên.

Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiến nghị những điều không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung trong chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến đóng góp, phê bình sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

Điều 18. Quan hệ công tác với cơ quan hữu quan.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tổ chức chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi.

Điều 19. Quan hệ công tác với công dân, cơ quan, tổ chức

- Niêm yết công khai về thủ tục hành chính, mẫu hồ sơ, đơn từ từng loại việc, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc, bộ phận giải quyết công việc (nếu có).

- Không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng.

- Những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nào thì Cục trưởng phải thông báo để cơ quan, tổ chức, công dân địa phương đó biết.

- Cục trưởng chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức. Nghiên cứu, xử lý kịp thời những công chức không hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong giải quyết công việc.

Điều 20. Quan hệ giữa Cục trưởng với các tổ chức chính trị - xã hội

1. Quan hệ công tác giữa Cục trưởng với Chi bộ đảng cơ quan

a) Cục trưởng có trách nhiệm báo cáo về chủ trương, kế hoạch, kết quả công tác của Cục trước Chi bộ cơ quan theo đúng điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam và các hướng dẫn khác của tổ chức Đảng cấp trên; chịu sự lãnh đạo và giám sát của cấp uỉy Đảng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

b) Bí thư Chi bộ Cục định kỳ thông báo cho Cục trưởng về ý kiến của Đảng viên đối với hoạt động của Cục; các dự thảo Nghị quyết của Chi bộ cơ quan có liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Cục, Bí thư chi bộ bàn bạc thống nhất của Cục trưởng trước khi thông qua.

2. Quan hệ công tác giữa Cục trưởng với Ban chấp hành công đoàn cơ quan Cục và các tổ chức quần chúng khác

a) Cục trưởng giữ mối quan hệ chặt chẽ và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn và tổ chức quần chúng khác hoạt động có hiệu quả; trao đổi với chủ tịch ban chấp hành công đoàn cơ quan trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của đoàn viên công đoàn.

b) Chủ tịch công đoàn và các tổ chức quần chúng khác của cơ quan Cục định kỳ hàng quý thông báo với Cục trưởng về ý kiến của Đoàn viên đối với hoạt động của Cục; các Dự thảo nghị quyết của tổ chức Công đoàn, tổ chức quần chúng khác có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụcủa Cục, Chủ tịch tổ chức công đoàn, người đứng đầu tổ chức quần chúng phải bàn bạc thống nhất với Cục trưởng. Trước khi đại hội, chủ tịch công đoàn và người đứng đầu tổ chức quần chúng khác phải trao đổi thống nhất với Cục trưởng về nội dung và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội.

c) Cục trưởng phối hợp với Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức hàng năm.

d) Công đoàn và các tổ chức Quần chúng khác có trách nhiệm lãnh đạo, động viên đoàn viên của mình đoàn kết, thi đua lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Quan hệ giữa Cục Trồng trọt và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống cây trồng Trung ương ( có quy định riêng)

 

            Chương 3

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 21. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 22. Toàn thể cán bộ công chức Cục Trồng trọt chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Cục trưởng quyết định sau khi bàn bạc trong tập thể lãnh đạo Cục và thảo luận với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

 

 

                                            

Nơi nhận

                                                                                                     Cục trưởng

- Văn phòng Bộ NN-PTNT;

- Cục trưởng, PCT, Bí thư Chi bộ;

   Chủ tịch công đoàn;

- Các phòng, Bộ phận,

   Trung tâm   

- Lưu VT                                                

                                                                                                                                                                         LÊ HƯNG QUỐC

 

 

   
Off Telex Vni
  Tin nổi bật  

Đề cương Báo cáo tình hình sản xuất cây ăn quả

Danh sách phân bón đã công bố hợp quy tổng hợp đến ngày 17.8.2016

Danh sách các Phòng thử nghiệm và Tổ chức chứng nhận còn hiệu lực

Góp ý Dự thảo TCVN Cây giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Phương pháp kiểm định

Công văn số: 1629/TT-CLT ngày 18/8/2016 về việc tập trung phòng chống bão số 3 cho cây trồng vụ Hè Thu, Mùa 2016 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh /thành phía Bắc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai

Hội thảo quốc gia về khoa học giống cây trồng lần II

Công văn số: 1519/TT-CLT ngày 02/8/2016 về việc tập trung phòng chống bão số 2 cho cây trồng vụ Hè Thu, Mùa 2016 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc (TDMNPB) và Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH)

  Thông báo  

Thông báo về việc chấm dứt tư cách pháp nhân, dừng hoạt động của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón vùng Nam Bộ

Thông báo về việc thực hiện cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia đối với 02 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón và nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp:

Quyết định công nhận giống cây trồng mới (giống lạc tiên LPH04 Đài nông 1)

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Trồng trọt và ông Nguyễn Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt

Danh mục các giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số: 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

Thông báo kế hoạch đào tạo người lấy mẫu phân bón

Danh sách cấp mã số người lẫy mẫu, kiểm định năm 2014

Thông báo Số: 2014 /TT-QLCL ngày 8/12/2014 về việc thực hiện chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT gửi Các Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón.

Thông báo 2013 /TT-QLCL ngày 08/12/2014 về việc Thực hiện thử nghiệm phân bón theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT gửi Các phòng thử nghiệm phân bón.

Thông báo kế hoạch đào tạo người lấy mẫu phân bón

Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông báo Kết quả điểm phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2013

QĐ Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II

QĐ Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II

Thông báo điểm thi của thí sinh thi tuyển viên chức năm 2013

Thông báo số 2550 ngày 29/5/2014 Kết luận của TT Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sản xuất và Phát triển thị trường thanh long bền vững

Thông báo số 2203/TB-BNN-VP, ngày 8 tháng 5 năm 2014 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị thúc đẩy phát triển chè bền vững

QĐ về việc Công nhận đặc cách giống lúa DQ11 cho sản xuất ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2013

Thông báo Phòng thử nghiệm TCCN thực hiện các quy định sau kết quả giám sát 2013

Quyết định về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới(14.1.2014)

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập, lệ phí ôn tập và thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức năm 2013

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013

Bảng tổng hợp mã số doanh nghiệp các tỉnh, thành phố

Tổng hợp danh sách các giống được công nhận cho sản xuất thử và công nhận chính thức từ trước tới tháng 9 năm 2013

Tổng hợp danh sách các giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam đến 20 tháng 10 năm 2013

Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAP do Cục Trồng trọt chỉ định theo quy định của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT đến ngày 25/10/2013

Tổng hợp danh sách TCCN hợp quy Phân bón đến ngày 25/10/2013

Tổng hợp danh sách TCCN hợp quy Giống cây trồng đến ngày 25/10/2013

Tổng hợp danh sách các đơn vị có phòng thử nghiệm Phân bón. Do Cục Trồng trọt chỉ định đến ngày 25/10/2013

Tổng hợp danh sách các đơn vị có phòng thử nghiệm giống cây trồng- Cục Trồng trọt chỉ định đến ngày 25/10/2013

Quyết định về việc chỉ định lại và mở rộng phạm vi hoạt động chứng nhận VietGAP cho tổ chức chứng nhận Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy chất lượng giống cây trồng

Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận VietGAP Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định: 202/QĐ-TT-CCN ngày 28 tháng 5 năm 2013 về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật

Quyết định Chỉ định lại Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Hướng dẫn bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt

Quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP

Chỉ định lại Phòng thử nghiệm giống cây trồng cho Trung tâm giống nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang.

QD Chỉ định lại Phòng thử nghiệm giống cây trồng (Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung. )

Thông báo số 5265/TB-BNN-VP, ngày 30/10/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị tổng kết sản xuất lúa năm 2012 và triển khai vụ Đông Xuân 2012-2013 các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thông báo số 5276/TB-BNN-VP, ngày 31/10/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị đánh giá chương trình tái canh cà phê đến năm 2012, phương hướng và giải pháp thời gian tới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về XNK giống cây trồng 2012

Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính

Văn bản số 4852/TB-BNN-VP ngày 03/10/2012: Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2012

QD Chỉ định Phòng thử nghiệm của Công ty cổ phần giống - vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam là Phòng thử nghiệm giống cây trồng

Thông báo số 3111/TB-BNN-TCCB, ngày 12/09/2012 về việc tuyển dụng công chức năm 2012

Văn bản số 4156/BNN-VP ngày 27/8/2012: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban Tuần

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2012

Thông báo về Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 2012

Báo cáo sản xuất Ngô các tỉnh phía Bắc (24-8-2011)

Thông báo Danh sách đăng ký vùng trồng 5 loại trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn 11-05-2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu đất, nước, rau trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn 29-04-2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp 29-04-2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp 05-04-2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu phân bón 11-05-2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu phân bón 29-04-2011

QĐ Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp 29-04-2011

QĐ Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp 01-04-2011

DANH SÁCH CÁC VÙNG TRỒNG TRỌT 5 LOẠI TRÁI CÂY ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC

Luật An toàn thực phẩm ( đã thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2010)

Về việc chỉ định người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn Chỉ định 38 (ba tám) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chứng nhận chất lượng rau, quả, chè an toàn 27 tháng 01 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn Chỉ định 85 (tám năm) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chứng nhận chất lượng rau, quả, chè an toàn tháng 01 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn Chỉ định 85 (tám năm) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chứng nhận chất lượng rau, quả, chè an toàn tháng 01 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp Chỉ định 07 (Bảy) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp tháng 03 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp Chỉ định 21 (Hai một) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp tháng 2 năm 2011

QĐ Chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng Chỉ định Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng nam Bộ tháng 02 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người lấy mẫu phân bón Chỉ định 70 (Bảy mươi) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người lấy mẫu phân bón.tháng 01 năm 2011

QĐ Chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng Phân bón Chỉ định Công ty cổ phần giám định Vinacontrol tháng 01 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định Phòng Kiểm nghiệm Sản phẩm cây trồng Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm – Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tháng 1 năm 2011

Về việc chỉ định Phòng Kiểm nghiệm Sản phẩm cây trồng Chỉ định Phòng Thử nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật – Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định Phòng Kiểm nghiệm Sản phẩm cây trồng Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm - Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh An Giang tháng 3 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định Phòng Kiểm nghiệm Phân bón Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm - Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh An Giang tháng 2 năm 2011

QĐ Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp tháng 2 năm 2011 Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng nam Bộ

QĐ Chỉ định Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp tháng 3 năm 2011 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống cây trồng Hải Dương

QĐ Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp tháng 3 năm 2011

QĐ Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp tháng 2 năm 2011

Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011 V/v: Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/06/2009 và Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/06/2009

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng Phân bón (23-12-2010)

QĐ nguời lấy mẫu Phân Bón tháng 12-2010

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP cho rau, quả an toàn tháng 12-2010.

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP cho rau, quả an toàn tháng 12-2010. Và QĐ nguời lấy mẫu Phân Bón tháng 12-2010

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP cho rau, quả an toàn tháng 12-2010. Và QĐ nguời lấy mẫu Phân Bón tháng 12-2010

Thông báo Kế hoạch tuyển Cố vấn, chuyên gia kỹ thuật làm tại Cuba năm 2011-2012

Thông báo kết quả hội nghị " Sản xuất và cung ứng giống lúa cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung vụ Đông xuân 2010-2011".

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP cho rau, quả an toàn 19-11-2010

QĐ Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp tháng 11

QĐ về việc chỉ định người lấy mẫu giống cây trồng nông nghiệp tháng 11

QĐ về việc chỉ định người lấy mẫu phân bón tháng 11

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn của Cục Trồng trọt về thanh tra, kiểm tra phân bón

Hướng dẫn sử dụng quản lý phân bón

Quảng cáo trên Website của Cục Trồng trọt


Website Cục Trồng trọt(^----------***@***----------^)
Ðịa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội(^----*******-----^)
Bản quyền thiết kế: Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ Lợi
Trang Web xem tốt nhất với độ phân giải 1024X7860, IE5.0 trở lên.